Reklama 1 - Top

Regulamin

§1. Informacje podstawowe

1. Serwis My Big Brother jest serwisem oferującym usługi opisane w poniższym regulaminie. Każda osoba korzystająca z serwisu i jego usług oświadcza, że zapoznała się z treścią regulaminu i dobrowolnie zgadza się przestrzegać postanowień zawartych w tym dokumencie.

2. Serwis My Big Brother jest serwisem bezpłatnym, za wyjątkiem usług dodatkowych Vip.

3. Informacja o płatnych usługach dodatkowych i ich cenach dostępna jest na stronach serwisu je opisujących.

4. Serwis My Big Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje działań związane z korzystaniem z jego usług.

§2. Pojęcia i definicje

My Big Brother / SERWIS - serwis internetowy zarządzany przez firmę Grupę Medialną z siedzibą w Warszawa przy ulicy Górczewskiej 224.

UŻYTKOWNIK - osoba, która zarejestrowała się i zaakceptowała regulamin serwisu My Big Brother wypełniając stosowny formularz. Każdy z użytkowników posiada swoją unikalną nazwę użytkownika.

NAZWA UŻYTKOWNIKA - ciąg znaków wybierany podczas rejestracji w serwisie przez użytkownika.<br.


MODERATOR - użytkownik serwisu My Big Brother dobrowolnie pełniący nadzór nad przestrzeganiem regulaminu serwisu przez innych jego użytkowników.

USŁUGI DODATKOWE - płatne usługi serwisu My Big Brother opisane na stronie: http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/

§3. Ogólne zasady korzystania z serwisu

 Postanowienia ogólne.

Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/prowadzonego przez Grupa Medialna Mariusz Goździcki z siedzibą w Warszawie, ul. Górczeska 224 zwanym w dalszej części Zasad „Grupa Medialna ”.
Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowe, o którym mowa w pkt. I.1.
Zawartość strony http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/stanowi własność Grupa Medialna  lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.


1. Jedna osoba fizyczna lub prawna może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

2. Rejestrując się w serwisie użytkownik poświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

3. Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu. W tym celu należy zablokować konto. Po 3 miesiącach zablokowany profil zniknie permanentnie z serwisu. Użytkownik może zmienić zdanie przed upływem tego okresu.

5. Serwis może w dowolnym momencie zawiesić dostarczanie usług każdemu użytkownikowi. W szczególnych przypadkach serwis ma prawo do usunięcia konta użytkownikowi bez podania przyczyny takiego działania.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć swoich użytkowników bez ich zgody pod warunkiem, że takie działanie nie narusza ogólnej etyki i jest zgodne z prawem.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania materiałów promocyjnych i reklamowych na adres e-mail podany przy rejestracji przez użytkownika.

8. Reklama, promocja innych podmiotów, wysyłanie niechcianych wiadomości innym użytkownikom serwisu jest zabronione. Karą jest usunięcie konta.

9. Przy korzystaniu z usług serwisu zabrania się używania programów mogących zakłócić działanie serwisu My Big Brother

10. Zabrania się rozpowszechniania treści erotycznych, nieetycznych, niezgodnych z prawem.

11. Zabrania się publikowania treści obraźliwych i o charakterze ofensywnym.

12. Zabrania się udostępnianie kont innym osobom.

13. Wszelkie próby naruszenia prywatności kont innych użytkowników będą surowo karane.

14. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
Dane osobowe
Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych  danych  podczas zakładania konta w Panelu  Klienta.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  podane  przez  Klienta  nie  są  prawdziwe  lub kompletne,  Grupa Medialna   ma  prawo  usunąć konto w Panelu  Klienta  wraz  z zamówionymi za jego pomocą usługami  i  wypowiedzieć  tym  samym  wszystkie  łączące  ją  z  Klientem  umowy  dotyczące  usług zamówionych  w  ramach  tego  konta.  Przed  wypowiedzeniem  umów  Grupa Medialna   wezwie  Klienta  do poprawienia  lub  uzupełnienia  danych  wysyłając stosowne  wezwanie  na  adres  poczty  elektronicznej podany w Panelu Klienta.
Grupa Medialna  ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie  danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta w Panelu Klienta jest dobrowolne.
Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Grupa Medialna   ma  prawo,  w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta  http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 224
Przekazanie i przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
 
 W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Www.domyseniora.twojemiastopasji.pl. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Medialna z siedzibą w Warszawie  przy ul. Górczewskiej 224, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
 
Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 
Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Grupa Medialna z siedzibą w Warszawie  przy ul. Górczewskiej 224, 01-460 Warszawa lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: Kontakt@grupamedialna.com.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.


Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i
przetwarzania danych  przez  Grupa Medialna   oraz  Fundację www.spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl, prawie wglądu do swoich danych iich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  wynikających  z  ustawy  o ochronie  danych  osobowych.

Odpowiedzialność Usługodawcy
 
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu www.domyseniora.twojemiastopasji.pl, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu www.spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu www.domyseniora.twojemiastopasji.pl.
W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 
3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy www.domyseniora.twojemiastopasji.pl.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl//page/1/polityka-prywatnosci


§4. Odpowiedzialność

1. Firma Grupa Medialna właściciel serwisu My Big Brother nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług użytkownikom serwisu.

2. Wszelkie szkody wyrządzone z powodu złamania tych przepisów, są pełną odpowiedzialnością osoby, która je spowodowała. Nie będzie zwrotów  pieniędzy, jeżeli konto użytkownika zostanie zablokowane.

§5. Publikowanie treści w serwisie

1. Zabrania się umieszczania treści naruszających polskie i międzynarodowe normy prawne i etyczne.

2. Zabrania się umieszczania treści naruszających dobra osobiste lub obrażające godność innych osób.

3. Zabrania się działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej (za wyjątkiem płatnej usługi - reklamy tekstowej).

4. Zdjęcia profilowe, przed publikacją, są sprawdzane przez moderatora. Celem zdjęć profilowych jest pokazanie jak wygląda właściciel profilu, zatem muszą one spełniać szereg wymagań. Na zdjęciu profilowym powinien być widoczny właściciel profilu. W zdjęciach grupowych użytkownik musi napisać w komentarzu gdzie jest na zdjęciu np. "Jestem drugi od lewej", "Jestem w czerwonej bluzce". Zdjęcie musi mieć na tyle dobrą jakość i rozmiar, aby było widać twarz osoby. Odrzucamy zdjęcia, na których widać mniej niż połowę twarzy oraz zdjęcia zbyt ciemne aby rozpoznać twarz. Nie dopuszczamy nagich osób na zdjęciach, a także takich na których intymne części ciała są zakryte ale poza jest definitywnie wulgarna - decyzję o dopuszczeniu podejmuje moderator. Moderator ma prawo odrzucić zdjęcie w bieliźnie, jeżeli uzna, że charakter fotografii jest zbyt erotyczny. Zdjęcie profilowe nie może zawierać alkoholu, narkotyków, papierosów. Zdjęcie powinno być ułożone pionowe, dopuszczamy skos do około 45 stopni. Odrzucamy zdjęcia, które są tak przerobione komputerowo, że zmieniają wizerunek osoby lub osoba staje się nierozpoznawalna. Dopuszczalne są małe przeróbki, np. rozjaśnienie zdjęcia aby osoba na zdjęciu była bardziej wyraźna, wycięcie ze zdjęcia lub zakrycie papierosa czy alkoholu. Dopuszcza się tylko małe wąskie ramki. Użytkownik może umieścić na zdjęciu napis: swój nick, adres profilu na My Big Brother, ksywkę, imię. Napis nie może zakrywać twarzy.

5. Zdjęcia w albumach są publikowane przez użytkowników bez wcześniejszej moderacji. Nie muszą one spełniać takich wymagań, jak zdjęcia profilowe. Większość odrzuconych zdjęć profilowych można umieszczać właśnie w albumach. Nie musi być na nich widoczny właściciel profilu. Jedynie zdjęcia erotyczne, pornograficzne, promujące agresję, czy zakazane środki odurzające będą usuwane.

§6. Reklamacje

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być opisane i przekazane do wiadomości serwisu My Big Brother przez system obsługi użytkownika.

§7. Postanowienia końcowe

1. Aktualny regulamin serwisu jest dostępny pod adresem: http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/

2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek w regulaminie bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Użytkownicy serwisu będą informowani o tych zmianach na tej stronie.
W przypadku złamania Regulaminu, w zależności jak mocne było jego złamanie, użytkownik zostanie ukarany. Jeśli złamanie Regulaminu nie było znaczące i nie było zamierzone, użytkownik łamiący Regulamin otrzyma ostrzeżenie od moderatora. Decyzje moderatora są wiążące. Jeśli złamanie zasad Regulaminu My Big Brother było znaczące, konto użytkownika będzie zbanowane bez ostrzeżenia i bez możliwości odblokowania konta.
Regulamin przetwarzania danych osobowych
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu oznacza, że użytkownik daje prawo właścicielom serwisu My Big Brother na przetwarzanie informacji, które użytkownik opublikował na My Big Brother, w tym zdjęcia oraz innych danych osobowych:
1. w celu zapewnienia usług przez właścicieli My Big Brother;
2. w celach marketingowych przeprowadzanych przez właścicieli My Big Brother, co obejmuje oferowanie użytkownikom bardziej osobistych, wygodnych i innowacyjnych rozwiązań przez właścicieli My Big Brother oraz przez ich partnerów.
3. dla własnych celów właścicieli My Big Brother, jeśli używanie danych osobowych, w tym zdjęć, nie jest sprzeczne z ogólnymi zasadami etyki oraz z prawem Estońskim.
Przy korzystaniu z usług My Big Brother lub aplikacji, która implikuje przekazanie danych użytkownika stronie trzeciej (w tym firmy spoza koncernu właściciela My Big Brother), która jest związana z zakupem danej usługi, użytkownik uprzednio zgodził się przekazać im swoje dane osobowe, w tym zdjęcia, które są niezbędne do skorzystania z danej usługi. Jeśli użytkownik wycofa uprzednio wspomnianą zgodę, zostanie to uznane jako wypowiedzenie korzystania z serwisu. Właściciele serwisu  My Big Brother gwarantują, że nie opublikują Twoich zdjęć oraz innych danych osobowych z My Big Brother w publikacjach online ani offline, które łamią prawo
Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik daje właścicielom My Big Brother prawo do wysyłania użytkownikom My Big Brother reklam własnych lub reklam partnerów na skrzynki wiadomości na serwisie oraz do wysyłania informacji firmowych na emaile użytkowników My Big Brother.
Właściciele My Big Brother gwarantują, że nie przekażą nikomu adresów email użytkowników, ani danych takich jak zdjęcia , nie włączając uprzednio wymienionych  celów.
Waluta serwisu
Użytkownik My Big Brother może zakupić usługi Premium serwisu My Big Brother za Polskie złote. Na stronie http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/doladuj-konto/ są wymienione metody płatności - użytkownik może załadować http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/doladuj-konto/ na swój profil aby wymieniać je na usługi. Usługi i ich ceny są wymienione na stronie z usługami. W zależności od metody załadowania http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/doladuj-konto/ pobierana jest opłata - im większe wydatki, tym większa opłata za usługi.
Niektóre metody zakupu http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/doladuj-konto/ mają ograniczenia. Użytkownik będzie powiadomiony za pomocą SMS ile pieniędzy może załadować.
Serwis My Big Brother ma wyłączne prawo do sprzedaży wirtualnej punktacji konta Vip serwisu http://spolecznosciowy.twojemiastopasji.pl/doladuj-konto/ Sprzedaż punktów pomiędzy użytkownikami jest zabroniona. W przypadku zlekceważenia tej zasady, My Big Brother ma prawo do zablokowania konta sprzedawcy oraz kupującego, włącznie punktami zgromadzonymi na tych kontach. Wirtualna punktacja VIP ma okres ważności.  Po utraceniu ważności,punkty zostaną osunięte z profilu użytkownika. Użytkownicy otrzymają ostrzeżenie na temat zbliżającego się okresu utraty ważności punktów na 30, 7 i 1 dzień przed upływem okresu ważności. Aby przedłużyć okres ważności posiadanych punktów konta Vip, użytkownik musi zakupić  płatną usługę na My Big Brother, dodać środki na konto lub. Użytkownik ma możliwość  sprawdzić datę ważności konta punktów Vip

Regulamin i warunki korzystania z aplikacji w serwisie my Big Brother
Dodanie tej aplikacji zezwoli jej na dostęp do Twoich publicznych danych profilowych oraz do listy Twoich znajomych. Dodając aplikację do swojego profilu, udostępnisz swoje publiczne dane profilowe deweloperowi aplikacji oraz znajomym, którzy otrzymają Twoje aktualizacje, oraz innym użytkownikom aplikacji, którzy są użytkownikami naszej strony lub innej strony, na której ta aplikacja jest publikowana (zbiorowo nazwani "Odbiorcy Danych"). Poprzez "publiczne dane profilowe" rozumie się wszystkie informacje, które są dostępne na Twoim profilu, które nie mają ustawień prywatności, ograniczających dostęp do Twoich znajomych, znajomych Twoich znajomych oraz do Ciebie. Powyższe obejmuje również zdjęcia i filmy.
Dane kontaktowe
Witryna jest zarządzana przez:Grupę Medialną z siedzibą 01-460 Warszawa , ul. Górczewska 224/62
Zapytania dotyczące transakcji płatniczych prosimy kierować na adres kontakt@grupamedialna.com.pl. Pozostałe pytania  prosimy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego

Reklama 3 - Menu
Logowanie
Login:
Hasło:
Zapamiętaj mnie

Rejestracja
Zapomniałeś hasła?

Online: 1
Online zalogowanych: 0
Użytkowników: 12
Reklama 2 - Stopka